Kalendář akcí

« Květen 2024 »
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
fb

Reklama

Návštěvní řád

Návštěvní řád fotbalového stadionu
TJ Čechie Nový Jáchymov, o. s.

 Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu
s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 

1.                Základní ustanovení

 A)        TJ Čechie Nový Jáchymov, o.s. (dále jen Čechie), IČ: 47511001, DIČ: CZ47511001  vydává tento návštěvní řád.
 B)        Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří vstupují do prostor areálu,
a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce, či za účelem využívat hřiště ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým je určeno.
 C)        Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 D)        Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 E)        Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

2.                Vstup a pobyt v areálu Čechie

 A)       Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci a sportovci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v areálu, pokud pořadatelem akce není umožněn vstup zdarma.
 B)       Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník nebo sportovec, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory areálu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor areálu vyveden.
 C)       Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 D)       Každý návštěvník a sportovec vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do areálu.

3.                Povinnosti návštěvníků a sportovců v areálu Čechie

 A)       Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se ve všech prostorech areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
 B)       Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské, pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
 C)       Při pobytu v areálu je návštěvník či sportovec povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
 D)       Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým je určeno. Bez souhlasu majitele je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb.
 E)       Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny provozovatele areálu a je nutné respektovat hodinový rozpis tréninkové a zápasové činnosti.
 F)       Za správné a bezpečné uložení tréninkových branek zabraňující jejich převrácení a manipulaci s nimi ZODPOVÍDÁ pověřená a zodpovědná osoba (např. trenér, učitel, vychovatel a pod.) !!!

4.                Zákazy

V prostorách areálu Čechie je zakázáno:

 A)       vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 B)       vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
 C)       vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 D)      vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha, šatny)
 E)       házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 F)        kouření a používání otevřeného ohně vč. jakékoliv pyrotechniky !!!
 G)       ničit zařízení areálu a jeho vybavení
 H)       popisovat, polepovat či jinak znehodnocovat zařízení a prostory areálu
 I)         pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace, stejně jako provozovat jakoukoliv reklamní činnost v areálu
 J)         odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 K)       parkování kol a motorových vozidel mimo vymezené prostory k tomuto účelu
 L)        vodění či pobíhání psů a dalších domácích zvířat
 M)     stání či skákání na sedačkách, sezení na opěradlech, u přenosných lavic je přemístění takových sedadel bez souhlasu majitele či pořadatelů rovněž zakázáno

5.                Pořadatelská služba

 A)         Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
 B)         Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.
 C)         Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

6.                Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 A)       Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků areálu.
 B)       Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit pořadatelské službě či na sekretariát fotbalového klubu.
 C)       Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.
 D)       Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce apod.).

7.                V naléhavých případech volejte telefonicky

112      Evropské číslo tísňového volání (SOS)
155      Záchranná služba
158      Policie
150      Hasiči
            Sekretariát klubu    606 498 451
 
                                                     Tento návštěvní řád nabývá platnost od 1.1. 2013

Petr MILFAIT - sekretář klubu, v.r.
Libor SPURNÝ - člen výboru, v.r.        

Rychlý kontakt

Čechie Nový Jáchymov

267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 606 498 451
e-mail: info@cechie-fotbal.cz
e-mail: p.milfait@atlas.cz

Generální partner

Forte Beroun spol. s r. o.

Anketa

Reklama

Předpověď počasí

Reklama